โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
 
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านไทรทอง ปงน้อย ดอยหลวง  
 
2 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ ปงน้อย ดอยหลวง 081-951-6168
 
3 โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง ปงน้อย ดอยหลวง 053-790124
 
4 โรงเรียนบ้านป่าลัน ปงน้อย ดอยหลวง  
 
5 โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ ๑ ปงน้อย ดอยหลวง  
 
6 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา หนองป่าก่อ ดอยหลวง  
 
7 โรงเรียนบ้านหนองป่าก่อ หนองป่าก่อ ดอยหลวง  
 
8 โรงเรียนบ้านป่าซางงาม หนองป่าก่อ ดอยหลวง  
 
9 โรงเรียนอนุบาลโชคชัย(บ้านแม่เลียบแม่บง) โชคชัย ดอยหลวง  
 
10 โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง โชคชัย ดอยหลวง  
 
11 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โชคชัย ดอยหลวง  
 
12 โรงเรียนบ้านขุนแม่บง(ตชด.) โชคชัย ดอยหลวง  
 
13 โรงเรียนบ้านดอนงาม โชคชัย ดอยหลวง  
 
14 โรงเรียนบ้านดอย โชคชัย ดอยหลวง  
 
15 โรงเรียนบ้านศรีกองงาม บ้านแซว เชียงแสน  
 
16 โรงเรียนบ้านป่าไร่หลวงวิทยา(ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 9) บ้านแซว เชียงแสน  
 
17 โรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูล บ้านแซว เชียงแสน  
 
18 โรงเรียนบ้านห้วยกว๊าน บ้านแซว เชียงแสน  
 
19 โรงเรียนบ้านแซว บ้านแซว เชียงแสน  
 
20 โรงเรียนบ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี บ้านแซว เชียงแสน  
 
21 โรงเรียนบ้านแม่แอบวิทยา บ้านแซว เชียงแสน  
 
22 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม บ้านแซว เชียงแสน  
 
23 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย ป่าสัก เชียงแสน  
 
24 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์) ป่าสัก เชียงแสน 053-955405
 
25 โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด ป่าสัก เชียงแสน  
 
26 โรงเรียนอนุบาลเชียงแสน(ปางหมอปวงชัยบานราษฎร์ศึกษา) ป่าสัก เชียงแสน  
 
27 โรงเรียนบ้านหนองปลาสะเด็ด ศรีดอนมูล เชียงแสน  
 
28 โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว ศรีดอนมูล เชียงแสน  
 
29 โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล ศรีดอนมูล เชียงแสน  
 
30 โรงเรียนบ้านดอยสะโง๊ะ ศรีดอนมูล เชียงแสน  
 
31 โรงเรียนบ้านสันต้นธง ศรีดอนมูล เชียงแสน  
 
32 โรงเรียนบ้านแม่มะ ศรีดอนมูล เชียงแสน  
 
33 โรงเรียนบ้านสันสลี ศรีดอนมูล เชียงแสน  
 
34 โรงเรียนบ้านด้าย(ปาราษฎร์ดำรง) ศรีดอนมูล เชียงแสน  
 
35 โรงเรียนบ้านป่าก๋อย ศรีดอนมูล เชียงแสน 0-5378-5129
 
36 โรงเรียนโรงเรียนบ้านศรีบุญยืน ศรีดอนมูล เชียงแสน  
 
37 โรงเรียนบ้านวังลาว เวียง เชียงแสน  
 
38 โรงเรียนบ้านสบรวก เวียง เชียงแสน 053784231
 
39 โรงเรียนอนุบาลบุญพิทักษ์ เวียง เชียงแสน  
 
40 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม เวียง เชียงแสน  
 
41 โรงเรียนอนุบาลสุภาพรรณ เวียง เชียงแสน  
 
42 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) เวียง เชียงแสน 053-777105
 
43 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง เวียง เชียงแสน (053) 650753
 
44 โรงเรียนบ้านสบคำ เวียง เชียงแสน  
 
45 โรงเรียนบ้านแม่คำ แม่เงิน เชียงแสน  
 
46 โรงเรียนบ้านปงของ แม่เงิน เชียงแสน  
 
47 โรงเรียนบ้านไร่ แม่เงิน เชียงแสน  
 
48 โรงเรียนบ้านสันต้นเปา แม่เงิน เชียงแสน  
 
49 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงิน แม่เงิน เชียงแสน  
 
50 โรงเรียนบ้านไร่สาขาธารทอง แม่เงิน เชียงแสน  
 
51 โรงเรียนบ้านดอยจัน โยนก เชียงแสน 053-777237
 
52 โรงเรียนบ้านร่องบง โยนก เชียงแสน  
 
53 โรงเรียนโยนกวิทยา โยนก เชียงแสน  
 
54 โรงเรียนบ้านสันธาตุ โยนก เชียงแสน  
 
55 โรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าฮ่าม โยนก เชียงแสน  
 
56 โรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์(บ้านบ่อก๊าง) จอมสวรรค์ แม่จัน  
 
57 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กดอยดินแดง จอมสวรรค์ แม่จัน  
 
58 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง) จันจว้า แม่จัน  
 
59 โรงเรียนบ้านใหม่(ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล) จันจว้า แม่จัน  
 
60 โรงเรียนบ้านหนองครก จันจว้าใต้ แม่จัน  
 
61 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม จันจว้าใต้ แม่จัน  
 
62 โรงเรียนอนุบาลจันจว้าใต้(บ้านกิ่วพร้าว) จันจว้าใต้ แม่จัน  
 
63 โรงเรียนบ้านแม่คำฝั่งหมิ่น จันจว้าใต้ แม่จัน  
 
64 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 86 (บ้านป่าสักหลวง) จันจว้าใต้ แม่จัน  
 
65 โรงเรียนบ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) จันจว้าใต้ แม่จัน  
 
66 โรงเรียนบ้านแม่ลาก ท่าข้าวเปลือก แม่จัน  
 
67 โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก ท่าข้าวเปลือก แม่จัน  
 
68 โรงเรียนบ้านแม่แพง ท่าข้าวเปลือก แม่จัน  
 
69 โรงเรียนบ้านแม่หะป่าไร่-ศรียางชุม ท่าข้าวเปลือก แม่จัน  
 
70 โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ ๒ ท่าข้าวเปลือก แม่จัน  
 
71 โรงเรียนบ้านแม่ลัว ท่าข้าวเปลือก แม่จัน  
 
72 โรงเรียนบ้านทับกุมารทอง ท่าข้าวเปลือก แม่จัน  
 
73 โรงเรียนบ้านแม่คี-หนองอ้อ ป่าซาง แม่จัน  
 
74 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ป่าซาง แม่จัน  
 
75 โรงเรียนบ้านแม่สลองใน ป่าซาง แม่จัน  
 
76 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา ป่าซาง แม่จัน  
 
77 โรงเรียนบ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์) ป่าซาง แม่จัน  
 
78 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ป่าซาง แม่จัน  
 
79 โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน ป่าตึง แม่จัน  
 
80 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป่าตึง แม่จัน  
 
81 โรงเรียนบ้านสันโค้ง ป่าตึง แม่จัน  
 
82 โรงเรียนบ้านปางสา ป่าตึง แม่จัน  
 
83 โรงเรียนบ้านสันติสุข ป่าตึง แม่จัน  
 
84 โรงเรียนบ้านป่าตึง (วิทยประสาท) ป่าตึง แม่จัน  
 
85 โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน ป่าตึง แม่จัน 053918524
 
86 โรงเรียนบ้านรวมใจ ป่าตึง แม่จัน  
 
87 โรงเรียนประชารัฐพัฒนา ป่าตึง แม่จัน  
 
88 โรงเรียนอนุบาลสุชาดา ศรีค้ำ แม่จัน  
 
89 โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว ศรีค้ำ แม่จัน  
 
90 โรงเรียนบ้านเวียงสา ศรีค้ำ แม่จัน  
 
91 โรงเรียนอนุบาลศรีค้ำ ศรีค้ำ แม่จัน  
 
92 โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) สันทราย แม่จัน  
 
93 โรงเรียนบ้านแหลว สันทราย แม่จัน  
 
94 โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ แม่คำ แม่จัน  
 
95 โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง แม่คำ แม่จัน  
 
96 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) แม่คำ แม่จัน  
 
97 โรงเรียนบ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย แม่คำ แม่จัน  
 
98 โรงเรียนบ้านสันธาตุ แม่คำ แม่จัน  
 
99 โรงเรียนบ้านแม่คำสบเปิน(ราษฎ์นุกูล) แม่คำ แม่จัน  
 
100 โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 แม่จัน แม่จัน  
 
101 โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก แม่จัน แม่จัน 053660428
 
102 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) แม่จัน แม่จัน  
 
103 โรงเรียนบ้านหนองแว่น แม่จัน แม่จัน  
 
104 โรงเรียนอนุบาลอำพร แม่จัน แม่จัน  
 
105 โรงเรียนอนุบาลแม่ไร่(บ้านป่ากว๋าว) แม่ไร่ แม่จัน  
 
106 โรงเรียนบ้านสันกอง แม่ไร่ แม่จัน  
 
107 โรงเรียนบ้านเทอดไทย เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง  
 
108 โรงเรียนสามัคคีพัฒนา เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง  
 
109 โรงเรียนบ้านปางมะหัน เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง  
 
110 โรงเรียนบ้านจะตี เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง 0-5391-8497
 
111 โรงเรียนบ้านผาจี เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง 053-160046
 
112 โรงเรียนบ้านห้วยอื้น เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง  
 
113 โรงเรียนบ้านแม่หม้อ เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง  
 
114 โรงเรียนบ้านพญาไพร เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง  
 
115 โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง  
 
116 โรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง  
 
117 โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง 053-767112
 
118 โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง  
 
119 โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง  
 
120 โรงเรียนบ้านแม่เต๋อ แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง  
 
121 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง  
 
122 โรงเรียนราษฎร์พัฒนา แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง  
 
123 โรงเรียนบ้านใหม่สันติ แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง  
 
124 โรงเรียนบ้านกลาง แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง  
 
125 โรงเรียนบ้านสันติคีรี แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง  
 
126 โรงเรียนชุมชนศึกษา(บ้านแม่สะแลป) แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง  
 
127 โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง  
 
128 โรงเรียนบ้านเทอดไทย สาขาบ้านห้วยหยวกป่าโซ แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง  
 
129 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง 0-5373-0263
 
130 โรงเรียนบ้านผาเดื่อ แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง  
 
131 โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง  
 
132 โรงเรียนบ้านมนตรีวิทยา แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง  
 
133 โรงเรียนบ้านเทอดไทยสาขาบ้านห้วยหก แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง  
 
134 โรงเรียนพรพิกุลพิทยา   แม่สาย  
 
135 โรงเรียนบ้านสันทรายน้อย บ้านด้าย แม่สาย  
 
136 โรงเรียนบ้านด้าย(เทพกาญจนาอุปถัมภ์) บ้านด้าย แม่สาย  
 
137 โรงเรียนบ้านสันธาตุ ศรีเมืองชุม แม่สาย  
 
138 โรงเรียนบ้านสันถนน ศรีเมืองชุม แม่สาย 0-5366-8031
 
139 โรงเรียนบ้านทุ่งเกลี้ยง ศรีเมืองชุม แม่สาย  
 
140 โรงเรียนบ้านสันโค้ง ศรีเมืองชุม แม่สาย  
 
141 โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่ ห้วยไคร้ แม่สาย  
 
142 โรงเรียนบ้านสันยาว สันลิดไม้ ห้วยไคร้ แม่สาย  
 
143 โรงเรียนอนุบาลเฟื่องฟ้า ห้วยไคร้ แม่สาย  
 
144 โรงเรียนอนุบาลวัดห้วยไคร้ใหม่ ห้วยไคร้ แม่สาย  
 
145 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ห้วยไคร้ แม่สาย 053667156
 
146 โรงเรียนบ้านป่าแดง เกาะช้าง แม่สาย  
 
147 โรงเรียนบ้านสันนา เกาะช้าง แม่สาย  
 
148 โรงเรียนบ้านสันบุญเรือง เกาะช้าง แม่สาย  
 
149 โรงเรียนบ้านปางห้า เกาะช้าง แม่สาย  
 
150 โรงเรียนบ้านศรีป่าแดง เกาะช้าง แม่สาย  
 
151 โรงเรียนบ้านสันหลวง เกาะช้าง แม่สาย  
 
152 โรงเรียนบ้านเหมืองแดงน้อย เกาะช้าง แม่สาย  
 
153 โรงเรียนบ้านม่วงคำ เกาะช้าง แม่สาย  
 
154 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ เวียงพางคำ แม่สาย  
 
155 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ เวียงพางคำ แม่สาย  
 
156 โรงเรียนบ้านเวียงพาน เวียงพางคำ แม่สาย  
 
157 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) เวียงพางคำ แม่สาย  
 
158 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด เวียงพางคำ แม่สาย 053731766
 
159 โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา เวียงพางคำ แม่สาย  
 
160 โรงเรียนบ้านสันมะนะ แม่สาย แม่สาย  
 
161 โรงเรียนอนุบาลนิมิตใหม่ แม่สาย แม่สาย 0-53731274
 
162 โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขน มิตรภาพที่ 169 แม่สาย แม่สาย  
 
163 โรงเรียนบ้านเหมืองแดง แม่สาย แม่สาย  
 
164 โรงเรียนบ้านป่ายาง แม่สาย แม่สาย  
 
165 โรงเรียนบ้านสันทราย แม่สาย แม่สาย  
 
166 โรงเรียนบ้านถ้ำ โป่งงาม แม่สาย  
 
167 โรงเรียนบ้านถ้ำ ตชด. โป่งงาม แม่สาย 0-5370-9555
 
168 โรงเรียนบ้านผาฮี้ โป่งงาม แม่สาย  
 
169 โรงเรียนบ้านถ้ำปลา โป่งงาม แม่สาย  
 
170 โรงเรียนบ้านโป่ง โป่งงาม แม่สาย  
 
171 โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี) โป่งผา แม่สาย  
 
172 โรงเรียนบ้านน้ำจำ โป่งผา แม่สาย  
 
173 โรงเรียนบ้านป่าแฝ-หนองอ้อ โป่งผา แม่สาย  
 
174 โรงเรียนบ้านจ้อง โป่งผา แม่สาย