www.nasa.gov/multimedia/imagegallery

ตราประจำโรงเรียน

เพลงมาร์ชประจำโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง (อ.แม่ฟ้าหลวง)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาซามินเชียงราย เขต 3

 

เหล่าเขียวขาวกลมเกลียวรู้รักสามัคคี

ปฐพีห้วยผึ้งนี้มีขยัน

เชิดชูไทยเรายึดมั่นคุณธรรม

มาตรฐานวิชาการนำสมัย

เกียรติคุณเกริกก้องในดงไพร

ผลงานไซร้เรียนดีเด่นเป็นอาจินต์

 

ปรัชญาเราชนะปัญหาด้วยปัญญา

ส่งเสริมคุณค่าประชาธิปไตย

วินัยเยี่ยมคุณภาพสุขอนามัย

การกีฬาเราพร้อมใจรวมเป็นหนึ่งเพื่อมุ่งมั่นพัฒนา

 

วิสัยทัศน์ชี้ชัดเป็นตำรา

ให้เก่งกล้าเป็นคนดีมีสุขสันต์

เราจะยึดอุดมการณ์สานสู่ฝัน

เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมใจทำ

รวมพลังเชิดชูไทยดำรงไว้ให้ภูมิพล

 

(ทั้งหมด ซ้ำ 2 ครั้ง)

 

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

ชื่อสถานศึกษา(ไทย)  : บ้านห้วยผึ้ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banhuaiphueng School
ที่อยู่  : 675 หมู่ 2 บ้านห้วยผึ้ง ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57110
โทรศัพท์ : 053-730263
โทรสาร  : 053-730263
ระดับการศึกษา  : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน  : ขนาดใหญ่ (มีไฟฟ้า)
อีเมล :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์  : www.bhpschool.ac.th