นโยบายการบริหารทัพยากรบุคคล

คลิกเพื่อดู กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 2561

คลิกเพื่อดู กฎ ก.ค.ศ ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู

คลิกเพื่อดู การลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คลิกเพื่อดู ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพ

คลิกเพื่อดู จรรยาบรรณวิชาชีพครู

คลิกเพื่อดู ระเบียบว่าด้วยการเดินทางไปราชการ

คลิกเพื่อดู ว 5 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คลิกเพื่อดู ว 5 หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย

คลิกเพื่อดู ว 6 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คลิกเพื่อดู ว 7 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูฯเป็นการเฉพาะราย

คลิกเพื่อดู ว 8 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา

คลิกเพื่อดู ว 9 การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คลิกเพื่อดู ว 9 หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

คลิกเพื่อดู ว 11 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น

คลิกเพื่อดู ว 16 สอบกรณีพิเศษ

คลิกเพื่อดู ว 17 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนวิทยฐานะสายงานการสอน

คลิกเพื่อดู ว 20 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คลิกเพื่อดู ว 21 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครู มีวิทยฐานะและเลือนวิทยฐานะ

คลิกเพื่อดู ว 24 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู

คลิกเพื่อดู ว 627 การเลื่อนขั้นเงินเดือน

คลิกเพื่อดู ว 629 แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพฐ.

คลิกเพื่อดู ว 4562 แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสพฐ.พ.ศ. 2560

คลิกเพื่อดู นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล2564