อำนาจหน้าที่

คลิกเพื่อดู บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คลิกเพื่อดู ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560

คลิกเพื่อดู บทบาทอำนาจหน้าที่ของโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง2563

 

 คลิกเพื่อดู บทบาทอำนาจหน้าที่ของโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง2564